Regulamin

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy promki.pl, zwany dalej „Serwis”, działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Serwis, którego właścicielem jest firma Gravastar (zwana dalej jako „Usługodawca”).
 3. Niniejszy Regulamin Użytkownik może nieprzerwanie i nieodpłatnie pozyskać i utrwalić poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 4. W celu skontaktowania się z Usługodawcą należy wypełnić Formularz Kontaktowy dostępny na stronie Serwisu lub bezpośrednio pod adresem e-mail: [email protected]
 5. Serwis promki.pl udostępnia informacje o usługach i towarach podmiotów trzecich. Zasady korzystania z tych usług i towarów ustalają podmioty trzecie.
 6. Każdy Usługobiorca (zwany dalej jako „Użytkownik”) z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych w Serwisie Rabatio.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownik korzystając z usług elektronicznych świadczonych przez Internet narażony jest na zainfekowanie systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwym oprogramowaniem oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Aby uniknąć zagrożenia Użytkownik powinien korzystać z oprogramowania antywirusowego, z zapory sieciowej firewall i innych środków technicznych, które chronią przed zagrożeniami.

§2 Warunki korzystania z serwisu

 1. Korzystanie z ofert, kodów rabatówy i kuponów zamieszczonych w Serwisie może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 2. W celu skorzystania z Serwisu urządzenie Użytkownika musi spełniać następujące wymagania techniczne:
  • dostęp do sieci Internet;
  • przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji z włączoną obsługą JavaScript oraz plików Cookies;
  • aplikacja umożliwiająca odczyt dokumentów w formacie PDF;

§3 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia ważności Oferty, a także częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do Serwisu w dowolnym momencie, nawet bez uprzedniego powiadomienia.
 2. Dostęp do Serwisu jest tymczasowy. Usługodawca nie gwarantuje pełnej dostępności Serwisu, a w szczególności dostępu do wszystkich Ofert, podstron, elementów tekstowych i graficznych.
 3. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, pośrednie, wtórne lub przypadkowe szkody lub utracone sprzedaże, utracone zyski, utracone możliwości lub utracone dochody Użytkownika lub inne podobne szkody pośrednie poniesione przez użytkowników i wynikających z lub, które powstają w związku z wykorzystaniem lub zastosowaniem Ofert Serwisu, jeżeli uszkodzenie nie było spowodowane umyślnie przez Usługodawcę.
 4. Informacje opublikowane w Serwisie nie mają charakteru wiążącego, nie mogą być traktowane jako porada, dotycząca podejmowania decyzji lub ustalania sposobu postępowania.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Usługodawca zobowiązuje się informować Użytkownika o wszelkich zmianach w Regulaminie poprzez informacje na stronie głównej Serwisu. Informacja winna zwierać zestawienie wprowadzonych zmian, a także termin wejścia ich w życie. W razie nieakceptowania przez Użytkownika nowej treści Regulaminu, jest on zobowiązany zawiadomić o swoim sprzeciwie Usługodawcę, przesyłając informację na adres e-mail Usługodawcy w terminie nieprzekraczającym 14 od dnia ogłoszenia zmian w Regulaminie. Brak sprzeciwu ze strony Użytkownika we wskazanym czasie będzie równoznaczny z akceptację Regulaminu w zmienionej formie praz kontynuację Umowy.
 2. W przypadkach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.